Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Kalendarium

Środa, 2020-01-22

Imieniny: Dominiki, Mateusza

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 372876
 • Do końca roku: 344 dni
 • Do wakacji: 156 dni


Jesteś tutaj: Start / Dokumenty / Koncepcja Pracy

Koncepcja Pracy

 

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym  w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola.

 

Wizja Przedszkola

Przedszkole jest miejscem, gdzie

wszyscy

(pracownicy i dzieci) mogą się realizować, rozwijać, zdobywając nową wiedzę, umiejętności

i doświadczenia w atmosferze pełnej akceptacji i życzliwości.

W naszym przedszkolu zapewniamy wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.

 

Misja Przedszkola

 

Przedszkole przyjazne dziecku

 

1.Zapewniamy łagodne przekroczenie progu Przedszkola.

2.Wspieramy wszechstronny rozwój dzieci na miarę ich możliwości i potrzeb.

3.Uczymy wrażliwości na potrzeby innych.

4.Kształtujemy umiejętność niesienia bezinteresownej pomocy.

5.Wyrównujemy szanse edukacyjne.

6.Zapewniamy warunki sprzyjające realizacji indywidualnej drogi rozwoju dziecka

z wykorzystaniem jego indywidualnych predyspozycji.

7.Wspomagamy rodziców w wychowaniu i edukacji dziecka. Umożliwiamy kontakty ze specjalistami (pedagog, psycholog, logopeda).

8. Umożliwiamy udział dzieci i rodziców w konkursach przedszkolnych , ogólnopolskich i międzynarodowych.

Charakterystyka placówki 

Przedszkole Miejskie Nr 4 w Pułtusku powstało w 1976 r. Placówka zajmuje przestronny budynek przy ul. Krajewskiego 3 – jasne, słoneczne sale wyposażone są w funkcjonalny i kolorowy sprzęt  dopasowany do potrzeb i wymogów wychowanków. Od 1 września 1999 r. w strukturę przedszkola włączono oddziały funkcjonujące w budynku przy ul. Konopnickiej 7. Obecnie do ośmiu grup wiekowych uczęszcza 194 dzieci 3-6-letnich. Opiekę nad nimi sprawuje 18 nauczycieli w tym logopeda i katecheta oraz 15 pracowników administracji  i obsługi.

Funkcję dyrektora przedszkola pełni Lidia Sadowska. W codziennej pracy wychowawczo-dydaktycznej preferowany jest otwarty styl i aktywne metody, tworzone są sytuacje edukacyjne, które korelują z potrzebami dzieci i wyzwalają w nich potencjał twórczy. Dzieci zgodnie z nową podstawą programową uczą się poprzez zabawę tak indywidualną, jak i zespołową o charakterze organizacyjnym, integracyjnym, korekcyjno-kompensacyjnym. Przedszkole idąc z duchem czasu i w odpowiedzi na zapotrzebowanie środowiska w 2008 r. otworzyło pierwszą w mieście przedszkolną grupę integracyjną. W związku z tym zmieniła się też oficjalna nazwa placówki. Od dnia 1 września 2008 r. istnieje zatem Przedszkole Miejskie Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku. Do grupy integracyjnej uczęszczają dzieci z różnymi deficytami rozwojowymi. Przebywając i współpracując na co dzień ze zdrowymi rówieśnikami mają stworzone warunki do pełnej integracji. Korzystają ze specjalnie wyposażonej sali terapeutycznej, gdzie wraz z nauczycielem odbywają ćwiczenia metodą integracji sensorycznej. W bogato wyposażonym gabinecie logopedycznym prowadzona jest terapia logopedyczna. Wyposażenie Sali Integracji Sensorycznej i gabinetu logopedycznego w środki dydaktyczne i sprzęt ułatwiający kształcenie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi otrzymaliśmy w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki pozyskaniu tych funduszy grupa integracyjna posiada również bogaty zestaw pomocy do pracy metodą Marii Montessori. Symptomy rozwoju przedszkola w ostatnich latach to:

− poszukiwanie nowych trendów w pedagogice humanistycznej, personalistycznej, przejawiającej się w przestrzeganiu praw dzieci, wpajaniu wartości uniwersalnych,

− stosowanie aktywnych metod pracy z dziećmi (techniki Freineta, elementy ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, pedagogika zabawy, Marii Montessori),

− prowadzenie stałej, systematycznej diagnozy rozwoju dziecka,

− działania innowacyjne nauczycieli.

 

Dzieci z naszej placówki prezentują swe umiejętności i dokonania artystyczne. Zdobywają  nagrody na Festiwalu Piosenki Dziecięcej, Mini Liście Przebojów, w konkursach recytatorskich, ekologicznych. Nagrody i puchary, które zdobią hol naszego przedszkola są tego dowodem. Wszystkie plany i działania przedszkola służą wszechstronnemu rozwojowi dzieci oraz podnoszeniu jakości pracy przedszkola.

 

Istota procesów zachodzących w przedszkolu i ich efekty

 

Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka w czasie systematycznych obserwacji, prowadzonych w celu zapewnienia najlepszych warunków do osiągnięcia sukcesów rozwojowych. Proces wspomagania rozwoju i edukacji dziecka zmierza do osiągnięcia przez nie gotowości do podjęcia nauki w szkole. Przedszkole bada tę gotowość i w zależności od wyników badania prowadzi zajęcia wspomagające

i korygujące rozwój dziecka, a także udziela pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej,

a także umożliwia rozwój zainteresowań i talentów dzieci.

 

Nasze zasady są następujące:

- zaspokajamy potrzeby dziecka,

- organizujemy jego aktywność,

- indywidualizujemy oddziaływania w zależności od potrzeb i możliwości dziecka,

- organizujemy środowisko umożliwiające nabywanie kompetencji społecznych przez dziecko,

- integrujemy proces wychowania i edukacji.

 

Przedszkole respektuje zasady zrównoważonego rozwoju w aspektach: przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym i kulturowym. Propaguje dbałość o zdrowie oraz zachowania przyjazne przyrodzie. Dzieci wdrażane są do troski o własne zdrowie i aktywności ruchowej oraz poznawczej w naturalnym otoczeniu. Obserwują i badają przyrodę, uczą się ją  rozumieć, kochać i szanować, a także korzystają z jej zasobów dla własnego zdrowia

i zaspokojenia potrzeb. Przedszkole rozwija kompetencje społeczne dzieci, czy współdziałania i prowadzi planowy proces wychowawczy oparty na własnościach. Dzieci uczą się odróżniać dobro od zła. Katalog wartości obejmuje: dobro, piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, szacunek, zdrowie, przyrodę, ojczyznę. Kadra pedagogiczna kształtuje tożsamość narodową i regionalną wychowanków, a także poczucie przynależności do wspólnoty europejskiej. Ponadto placówka rozwija zainteresowania

i uzdolnienia dzieci, doskonali kompetencje poznawcze wychowanków.

 

Współpraca przedszkola z rodzicami

Formy współpracy przedszkola z rodzicami:

Najczęściej stosowane w przedszkolu formy współpracy i wspierania rodziców

w wychowaniu:
- zebrania ogólne i grupowe,
- konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem i nauczycielkami,
- prowadzenie kącika dla rodziców, m.in. informacje na temat realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, wiersze, piosenki, eksponowanie prac dzieci, porady dla rodziców, artykuły,
- zajęcia adaptacyjne z udziałem nowo przyjmowanych dzieci i ich rodziców,
- zajęcia otwarte,
- zajęcia warsztatowe, prelekcje i konsultacje z udziałem specjalistów (psycholog, pedagog, lekarz), 
- udział w uroczystościach przedszkolnych,
- włączanie rodziców w organizację imprez i uroczystości przedszkolnych, 
- udzielanie przez rodziców informacji o pracy przedszkola, wyrażanie opinii, wypełnianie ankiet, 
- wystawy, wycieczki, 
- angażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola i grup, m.in. pomoc

w przeprowadzaniu remontów, zakup mebli, zabawek, pomocy dydaktycznych, wykonywanie pomocy do zajęć itp.

Decyzyjność rodziców


Rodzice mogą współdecydować w zakresie:
- udziału dziecka w zajęciach dodatkowych,
- czasu pobytu dziecka w przedszkolu,
- udziału dziecka w wycieczkach,
- wyrażania zgody na umieszczanie zdjęć swego dziecka na stronie internetowej i na terenie przedszkola,
- ustalenia wysokości składek na radę rodziców i formie ich wydatkowania,
- wyeliminowania potraw, na które dziecko jest uczulone,
- wyboru przedstawicieli do rady rodziców i rad oddziałowych,
- opiniowania planu pracy, programów, kalendarza wycieczek, imprez, uroczystości przedszkolnych,
- organizacji imprez przedszkolnych,
- organizacji rytmu dnia,
- wygłaszania opinii na temat pracy placówki,
- propozycji zakupu sprzętu i zabawek do przedszkola.


Współpraca ze środowiskiem


Efektywniejsze osiągnięcie zamierzonych celów wychowawczych i edukacyjnych niewątpliwie związane jest ze ścisłą współpracą z różnymi instytucjami i organizacjami. Prowadzona jest ona zależnie od postawionych zadań, które realizuje przedszkole. 

Cele współpracy z instytucjami:


- rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci,
- satysfakcja z wykonanej pracy w postaci podziękowań, wyróżnień 
i nagród,
- kształtowanie postaw społecznie pożądanych,
- kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci,
- urozmaicenie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
- poszerzenie kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować dalszą współpracą na rzecz dzieci,
- zaangażowanie w życie społeczne środowiska lokalnego,
- włączanie się w organizowane na terenie miasta imprezy kulturalne, konkursy.

Promocja przedszkola

Działania promocyjne obejmują:
- prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów placówki przez wszystkich pracowników przedszkola,
- dbałość o dobrą opinię przedszkola w środowisku lokalnym,
- prowadzenie kroniki przedszkola,
- organizacja uroczystości między przedszkolnych,
- prowadzenie strony internetowej placówki,
- zabieganie o notatki prasowe dotyczące istotnych wydarzeń z życia przedszkola,

- prezentowanie swej odrębności i specyfiki (np. koszulki z logo przedszkola na zawody sportowe),
- prezentacja wydarzeń mających miejsce w przedszkolu w lokalnych mediach i na stronie Urzędu Miejskiego w Pułtusku,
- dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku.

 

Tradycje przedszkolne

Przedszkole ma własne tradycje, co podkreśla jego odrębność i specyfikę.

Placówka ma kalendarz imprez i wydarzeń:

- Dni patrona miasta Pułtusk,

- Pasowanie na przedszkolaka,

-Akcja ,, Sprzątanie świata’’ ,

- Mikołajki

- Spotkanie wigilijne Jasełka,

- Bal karnawałowy,

- Biesiada z Babcią i Dziadkiem,

- Dzień Ziemi,

- Dzień Rodziny,

- Olimpiada Sportowa Pułtuskich Przedszkolaków.

 

Mocne strony

 

- wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna,

- zespół specjalistów – logopeda, oligofrenopedagog, terapeuta S.I., psycholog, pedagog,

- sale wyposażone w różnorodne pomoce dydaktyczne oraz zabawki umożliwiające wszechstronny rozwój i integrację dzieci,

- gabinety logopedyczny wyposażony w pomoce i sprzęt specjalistyczny,

- sala terapeutyczna wyposażona w specjalistyczny sprzęt do Integracji Sensorycznej,

- budynek przedszkola bez barier architektonicznych,

- przedszkole chętnie podejmuje się prowadzenia praktyk studenckich.

 

Model absolwenta

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia:

 

 • wykazuje - motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego, samodzielność,

   - umiejętność radzenia sobie z trudnościami, współpracy w grupie,

   - tolerancję wobec innych odmiennych postaw, przekonań,

 • rozumie i zna  - prawa dziecka oraz respektuje prawa innych ludzi,

    - zasady bezpieczeństwa, kultury współżycia, postępowania,

    - potrzebę szanowania przyrody i środowiska,

 • umie cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwa satysfakcję z samodzielnie wykonanego zadania,

 • nie obawia się wyrażać swoich uczuć, występować publicznie, reprezentować grupę, przedszkole.

 

Zadania do realizacji

 

 • podejmowanie działań w zakresie kształtowania postaw prospołecznych,

 • efektywne nauczanie z uwzględnieniem treści zawartych w  podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz w programach pracy indywidualnej opracowanych dla dzieci niepełnosprawnych,

 • współpraca z rodziną warunkiem zintegrowania oddziaływań wychowawczo – dydaktycznych na dziecko,

 • wspomaganie rozwoju dzieci i wyrównywanie szans edukacyjnych,

 • objęcie pomocą psychologiczno- pedagogiczną dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych,  opównywanie szans edukacyjnych.zną

 • wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku szkolnego do 6 lat.

 

 

ZADANIA GŁÓWNE NA LATA 2013/2015:

 

2013/2014

1.Matematyczny fundament - w trosce o bezstresowe wprowadzanie pojęć matematycznych - Doskonalenie procesu kształtowania pojęć matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym.

 

2. Myślę i czuję - Rozwijanie inteligencji emocjonalnej dzieci poprzez różne rodzaje ekspresji: słowo, sztukę, ekologię.

 

 

2014/2015

1. Książka Nasz Przyjaciel , który uczy , bawi i wychowuje- pobudzanie i wyzwalanie zainteresowań książką jako źródła wiedzy o świecie i informacji z różnych dziedzin życia.

 

2. Mały badacz i odkrywca- rozwijanie twórczych postaw dziecka , talentów                          i zainteresowań poprzez zabawy badawcze i eksperymentowanie.

Szczegółowe zadania i sposoby realizacji znajdą się w programach pracy na poszczególne lata szkolne.

 

 

Realizacja Koncepcji Pracy Przedszkola opiera się na:

 

 1. Programie wychowawczym „Jestem grzeczny i bezpieczny”

2. Programie profilaktycznym „Zdrowy-szczęśliwy przedszkolak”

3. Wnioskach po ewaluacji programu ,,W zdrowym ciele zdrowy duch ”

4. Programie „Przyjaciele Zippiego”

 5. Programie dla dzieci zdolnych

 6. Ogólnopolskim Programie Edukacji Zdrowotnej „Akademia Aquafresh”

 7. Akcji Akademii Zdrowego Przedszkolaka

 8. Powiatowym Programie „Czyste powietrze wokół nas”

 9. Rocznym Planie Pracy Przedszkola

 

EWALUACJA  KONCEPCJI

 

1. Sprawdzenie zgodności rocznego planu pracy z założeniami i przewidywanymi efektami koncepcji

- na początku każdego roku szkolnego

2. Ocena realizacji zadań rocznego planu pracy

- dwa razy w roku (po zakończeniu każdego semestru)

3.Modyfikowanie koncepcji w zależności od potrzeb

- na bieżąco

4.Ocena efektów realizacji koncepcji

- po realizacji wszystkich założonych zadań na lata 2012/2015

5.Zebranie informacji potrzebnych do dalszego planowania pracy przedszkola

- po realizacji wszystkich założonych zadań na lata 2012/2015