Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Kalendarium

Środa, 2019-11-13

Imieniny: Arkadii, Krystyna

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 349680
  • Do końca roku: 48 dni
  • Do wakacji: 226 dni


Regulamin spacerów i wycieczek

 

 REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK PRZEDSZKOLA MIEJKIEGO NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYUNYMI W PUŁTUSKU

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowe krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135 poz. 1516 z późn. zm.)

Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 roku (Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 - tekst jednolity z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 z późn. zm.) 

 

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

 

 1. Organizatorem spacerów i wycieczek jest Przedszkole przy współpracy Rady Rodziców.

2. W organizowaniu wycieczki przedszkole może wsółdziałać ze stowarzyszeniami i innymi podmiotami - biura podróży, których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i turystyka.

3. Organizację i program wycieczki dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności.

4. Formy organizowania krajoznawstwa i turystyki:

 - spacery

- wycieczki tematyczne w najbliższym środowisku

- wycieczki krajoznawcze - autokarowe lub innym środkiem lokomocji

 5. Uczestnicy wycieczek to:

 - dzieci wszystkich grupwiekowych lub w zależności od programu dzieci sześcioletnie

- opiekunowie według obowiązujących przepisów

 6. Koszt wycieczki pokrywają rodzice dzieci lub Przedszkole, sponsorzy.

7. Wyżywienie w czasie wycieczki zapewnia organizator.

8. Program spaceru lub wycieczki organizowanej przez Przedszkole, liczbę uczestników, imię i nazwisko kierownika, środek transportu zawiera karta wycieczki zatwierdzana przez dyrektora placówki. Do karty wycieczki dołącza się listę uczestników oraz zgodę rodziców dzieci na wyjazd.

9. Udział dzieci w wycieczkach krajoznawczo - turystycznych (dotyczy wycieczek całodziennych) wymaga zgody ich przedstawicieli ustawowych: rodzice, prawni opiekunowie.

10. Uczestnicy spacerów i wycieczek są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

11. Organizując spacery i wycieczki:

 - zapoznajemy dzieci z miejscem i celem spaceru bądź wycieczki, aby ich obserwacje i działania były świadome;

- nie dopuszczamy do nadmiernego zmęczenia fizycznego;

- przestrzegamy wspólnie wypracowanych reguł zapewniających bezpieczeństwo, współdziałanie i przyjemny nastrój, które wpływają na nasze doznania psychiczne i estetyczne;

- przestrzegamy norm kulturalnego zachowania się w stosunku do współuczestników wycieczki;

- dbamy o właściwy dobór miejsca wypoczynku, program imprezy, właściwy ubiór dzieci w zależności od warunków atmosferycznych;

- upowszechniamy różnorodne formy aktywnego wypoczynku;

- zapewniamy właściwą organizację tak, by osiągnąć zamierzone cele edukacyjne;

- zapewniamy pełne bezpieczeństwo, organizujemy punkt medyczny.

 

II. ZADANIA DYREKTORA PRZEDSZKOLA

 

1. Odpowiada za prawidłową organizację spaceru lub wycieczki.

2. Wyznacza kierownika wycieczki spośród pracowników pedagogicznych placówki.

3. Zatwierdza program i harmonogram wycieczki oraz gromadzi dokumentację wycieczki.

4. Dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki, a po jej zakończeniu dokonuje rozliczenia.

5. Organizuje transport i wyżywienia.

6. Dyrektor zapoznaje szczegółowo opiekunów dzieci z programem organizowanej imprezy turystycznej.

 

III. ZADANIA KIEROWNIKA WYCIECZKI

 

1. Opracowuje program i harmonogram wycieczki.

2. Zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki oraz sprawuje nadzór w tym zakresie.

3. Nie dopuszcza do przewozu dzieci w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństu zdrowia i życia.

4. Zapoznaje uczestników z zasadami bezpeiczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania.

5. Określa zadania opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki.

6. Nadzoruje zaopatrzenie uczestników wycieczki w odpowiedni ubiór, sprzęt oraz apteczkę pierwszej pomocy.

7. Dokonuje podsumowania i oceny wycieczki po jej zakończeniu.

 

IV. ZADANIA OPIEKUNA WYCIECZKI

 

1. Sprawuje opiekę nad uczestnikami wycieczki.

2. Organizuje przed wycieczką pogadankę z dziećmi na temat zachowania bezpieczeństwa podczas wycieczki oraz zasad zachowania w miejscach publicznych.

3. Współdziała z kierownikiem i innymi opiekunami w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki.

4. Sprawdza stan liczebny w czasie wycieczki, przed opuszczeniem pomieszczeń, pojazdu, wewnątrz pojazdu itp.

5. Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, zwraca uwagę na właściwe zachowanie się szczególnie w czasie oczekiwania na pojazd i przejazdu.

6. Dba o atrakcyjne formy przekazywania wiedzy, aktywne spędzanie czasu, atmosferę wycieczki, dzieli się z uczestnikami swoją wiedzą, jest zaangażowany.

7. Nadzoruje i pomaga wykonać zadania powierzone dzieciom.