Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Kalendarium

Poniedziałek, 2019-11-18

Imieniny: Klaudyny, Romana

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 351264
 • Do końca roku: 43 dni
 • Do wakacji: 221 dni


Jesteś tutaj: Start / Dokumenty / Statut PM4

Statut PM4

STATUT
Przedszkola Miejskiego Nr 4

z Oddziałami Integracyjnymi
w Pułtusku

 

 

Misja przedszkola

 

 

 

Misja Przedszkola Miejskiego nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi Pułtusku

 

  1. Nasze działania przede wszystkim ukierunkowane są na wszechstronny, harmonijny rozwój dziecka, zgodny z jego własnym potencjałem, możliwościami i potrzebami, jego dążeniem do autokreacji, samorealizacji i autonomii. Chcemy wychować wrażliwego, twórczego, świadomego, zmotywowanego do działania człowieka o zintegrowanej osobowości. Człowieka dbającego o siebie oraz o środowisko naturalne, w którym żyje.

  2. Będziemy dążyć do tego, aby zdrowie rozumiane, jako stan równowagi fizjologicznej i psychicznej między organizmem człowieka a „otaczającym światem”, warunkowało teraz i w przyszłości aktywne, bezpieczne i efektywne uczestnictwo dziecka w życiu społecznym i kulturalnym oraz sprzyjało realizacji jego indywidualnych celów.

  3. Nasze działania oparte na czterech filarach edukacji:

   1. uczyć się, aby wiedzieć;

   2. uczyć się, aby być;

   3. uczyć się, by móc oddziaływać na swoje środowisko;

   4. uczyć się, aby żyć wspólnie – edukacja włączająca.

   5. Nasze działania są ukierunkowane na dziecko w celu:

   6. kształtowania świadomości własnego ciała oraz możliwości własnego organizmu;

   7. kształtowania świadomości własnego „Ja” oraz postawy empatii w stosunku do drugiego człowieka w zrozumieniu dla jego inności;

   8. kształtowania właściwych zachowań w stosunku do otaczającej przyrody: zwierząt
    i roślin;

   9. nabywania i bogacenia wiedzy oraz wykorzystywania jej w praktyce;

   10. uświadomienia dziecku zagrożeń i niebezpieczeństw, unikania ich oraz właściwego reagowania na nie;

   11. kształtowania czynnych postaw wobec zdrowia własnego i innych;

   12. kształtowania świadomości ekologicznej oraz znaczenia środowiska przyrodniczego dla naszego zdrowia fizycznego i psychicznego;

   13. rozwijanie zdolności do samokontroli, samoobserwacji i samopielęgnacji zdrowia oraz do wspierania innych ludzi w tych zachowaniach;

   14. kształtowania umiejętności określonych mianem życiowych;

   15. wczesnego wykrywania grup ryzyka zdrowotnego, społecznego i ekologicznego.

  4. Nasze działania są ukierunkowane na rodziców w celu:

   1. ujednolicenia oddziaływań wychowawczo – edukacyjnych ukierunkowanych na zdrowie i edukację ekologiczną;

   2. prezentowania i propagowanie postaw prozdrowotnych;

   3. wskazywania zagrożeń na które narażone są dzieci oraz zapobiegania im (metody
    i formy działania, instytucje wspierające itp.);

   4. wskazania pozytywnych wzorców zachowań;

   5. wzbogacania i poszerzania wiedzy i świadomości w zakresie zdrowego stylu życia w poszanowaniu środowiska naturalnego;

   6. propagowania edukacji zdrowotnej w ścisłej korelacji z przyrodą - w szerokim tego słowa znaczeniu.

  5. Nasze działania są ukierunkowane na nauczycieli w celu:

   1. wzbogacania jego wiedzy, umiejętności do promowania zdrowego stylu życia zarówno wśród dzieci jak i ich rodziny;

   2. wzbogacania własnego warsztatu pracy pod kątem tworzenia warunków do promowania edukacji zdrowotnej oraz prac z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych;

   3. podniesienia, jakości działań podejmowanych na rzecz zdrowia dzieci;

   4. ujednolicenia oddziaływań wychowawczo – edukacyjnych ukierunkowanych na zdrowie i środowisko przyrodnicze;

   5. wykorzystywania teorii inteligencji wielorakich ze świadomością, że:

   6. każde dziecko jest inne, posiada własną, niepowtarzalną „mapę inteligencji”,

   7. ma swoje mocne i słabe strony,

   8. wszystkie rodzaje inteligencji są jednakowo cenne,

   9. każde dziecko posiada talenty;

   6. W ramach priorytetów jw. przedszkole realizuje:

   1.Edukację promującą rozwój – rozwijanie świadomej, silnej i wrażliwej osobowości;

   2.Edukację włączającą;

   3.Edukację równych szans;

   4.Edukację zdrowotną oraz przyrodniczo – ekologiczną;

   5.Edukację twórczą;

   6.Sport, turystykę i rekreację;

   7.Technologie TIK.

   7. Aby wizja naszego przedszkola urzeczywistniła się musimy mieć świadomość roli, jaką pełnimy w procesie wychowawczo – dydaktycznym i edukacyjnym. Jako nauczyciele jesteśmy bowiem wpisani w rozwój dziecka i to od nas w dużym stopniu zależy jak ten rozwój będzie przebiegał w przyszłości.

   8. Dlatego też będziemy efektywnie organizować edukację opartą na aktywnym i świadomym uczestnictwie dziecka – edukację, która stwarzać będzie gwarancje satysfakcjonującego przekraczania progów na drodze jego emocjonalnego, społecznego i edukacyjnego rozwoju.

1. Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych
i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

   1. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

   2. Cele wychowania przedszkolnego, o którym mowa w § 3 ust. 2 przedszkole realizuje poprzez kształtowanie czterech obszarów rozwoju dziecka: fizycznej, społecznej i poznawczej emocjonalnej.

 

Zadania przedszkola.

  1. Do zadań Przedszkola Miejskiego nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku

   należy:

   1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;

   2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;

   3. Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;

   4. Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;

   5. Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;

   6. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;

   7. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;

   8. Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;

   9. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;

   10. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;

   11. Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;

   12. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;

   13. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;

   14. Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;

   15. Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;

   16. Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego.

   17. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur;

   18. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym, z tym, że nie dotyczy to:

    1. dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

    2. dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione w pkt 1 rodzaje niepełnosprawności, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949), oraz jeżeli z indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego wynika brak możliwości realizacji przygotowania do posługiwania się językiem obcym nowożytnym ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka;

   19. Zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez przedszkole;

   20. Realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową wychowania przedszkolnego;

   21. Rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanków poprzez obserwację zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, także wykorzystywanie wyników obserwacji w procesie uczenia i nauczania;

   22. Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankom, rodzicom i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami.

   23. Organizowanie kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym;

   24. Współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, stowarzyszeniami, parafią, rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w przedszkolu;

   25. Egzekwowanie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

   26. Dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji przedszkolnej i archiwizacji.

  2. Przedszkole kładzie bardzo duży nacisk na współpracę ze środowiskiem, systematycznie diagnozuje oczekiwania wobec placówki, stwarza mechanizmy zapewniające możliwość realizacji tych oczekiwań.

  3. Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor przedszkola, nauczyciele i zatrudnieni pracownicy administracyjno- obsługowi we współpracy z rodzicami, poradnią pedagogiczno-psychologiczną, z organizacjami i instytucjami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi, a także w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę.

 

 

Sposoby realizacji zadań przedszkola

 

 

 

1. Praca opiekuńczo - wychowawcza i dydaktyczna w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę wychowania przedszkolnego, zgodnie z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego dla poszczególnych grup.

 

   1. Program wychowania przedszkolnego stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

   2. Program wychowania przedszkolnego zawiera:

    1. szczegółowe cele edukacyjne;

    2. tematykę materiału edukacyjnego;

    3. wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu.

   3. Nauczyciel oddziału może wybrać program wychowania przedszkolnego spośród programów gotowych lub:

    1. opracować program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami;

    2. zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów);

    3. zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami.

   4. Przed dopuszczeniem programu wychowania przedszkolnego do użytku w przedszkolu, dyrektor przedszkola może zasięgać opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje do pracy w przedszkolu lub zespołu nauczycielskiego i specjalistów, zatrudnionych w przedszkolu.

   5. Nauczyciel przedstawia dyrektorowi program wychowania przedszkolnego.

   6. Programy wychowania przedszkolnego dopuszcza dyrektor przedszkola.

   7. Dopuszczone do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego.

   8. Dyrektor przedszkola jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego całości podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

 

 &1

 

Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział przedszkolny opiece (jednemu) dwojga nauczycieli, zwanych dalej wychowawcami grupy. Dyrektor przedszkola zapewnia zachowanie ciągłości pracy wychowawczej przez cały okres funkcjonowania grupy.

 

&2

 

Przedszkole wydaje rodzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informacje wydaje się do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej. Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje się na podstawie dokumentacji prowadzonych obserwacji pedagogicznych dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.

 

&3

 

Przedszkole zapewnia wychowankom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć
w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem poprzez:

 

    1. realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w § 67 niniejszego statutu;

    2. opracowanie miesięcznych planów pracy przez nauczyciela, który uwzględnia: równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu;

    3. przestrzeganie liczebności grup;

    4. odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń;

    5. oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami;

    6. prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami zajmującymi się ruchem drogowym;

    7. kontrolę obiektów budowlanych należących do przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontroli obiektów dokonuje dyrektor przedszkola, co najmniej raz w roku;

    8. umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji przedszkola;

    9. oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;

    10. zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren przedszkola
     w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię;

    11. ogrodzenie terenu przedszkola;

    12. zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień;

    13. zabezpieczenie przed swobodnym dostępem dzieci do pomieszczeń kuchni
     i pomieszczeń gospodarczych;

    14. wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed ewentualnym zsuwaniem się po nich. Otwartą przestrzeń pomiędzy biegami schodów zabezpiecza się kratami;

    15. wyposażenie pomieszczeń przedszkola, a w szczególności sal dydaktycznych w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy;

    16. dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych;

    17. zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad dziećmi uczestniczącymi imprezach
     i wycieczkach poza teren przedszkola;

    18. przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

 

&4

 

Przedszkole prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez:

 

    1. realizacje przyjętego Programu wychowawczo-profilaktycznego; nie jest to konieczne!

    2. rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów wychowanków;

    3. realizację określonej tematyki zajęć we współpracy z lekarzami, wolontariuszami organizacji działających na rzecz dziecka  i rodziny;

    4. działania opiekuńcze wychowawców grup, w tym rozpoznawanie relacji między rówieśnikami;

    5. promocję zdrowia, zasad poprawnego żywienia;

    6. prowadzenie profilaktyki stomatologicznej;

    7. prowadzenie profilaktyki uzależnień.

 

&5

 

Przedszkole sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczną-psychologiczną:

 

   1. nad wychowankami rozpoczynającymi pobyt w przedszkolu poprzez:

   2. organizowanie spotkań Dyrekcji przedszkola z nowo przyjętymi wychowankami i ich rodzicami;

   3. rozmowy indywidualne wychowawcy z dziećmi i rodzicami na początku roku szkolnego w celu rozpoznania cech osobowościowych dziecka, stanu jego zdrowia, warunków rodzinnych i materialnych,

   4. organizację wycieczek integracyjnych,

   5. pomoc w adaptacji dziecka w nowym środowisku organizowana jest przez wychowawców grup przedszkolnych oraz przez specjalistów zatrudnianych przez placówkę

   6. udzielanie niezbędnej — doraźnej pomocy przez wychowawcę lub przedstawiciela dyrekcji,

   7. współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, w tym specjalistyczną,

   8. respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej,

   9. organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym nauczania indywidualnego na podstawie orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji.

   10. nad wychowankami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych i losowych, zgodnie z zasadami określonymi przez organ prowadzący.

   11. nad dziećmi szczególnie uzdolnionymi poprzez:

    1. umożliwianie wychowankom realizację indywidualnego programu nauki lub toku nauki, zgodnie z odrębnymi przepisami,

    2. objęcie opieką psychologiczno-pedagogiczną, określoną w Dziale II Rozdziale 3,

    3. dostosowanie wymagań edukacyjnych, metod, form pracy i tempa pracy do możliwości i potrzeb dziecka,

    4. rozwój zdolności dziecka w ramach zajęć dodatkowych,

    5. wspieranie dziecka w przygotowaniach do konkursów,

    6. indywidualizację procesu kształcenia;

   12. nad wychowankami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zgodnie z zasadami określonymi w Dziale II Rozdziale 4 statutu przedszkola.

 

Rozdział 3
Organizacja, formy i sposoby świadczenia pomocy psychologiczno–pedagogicznej

 

 

 

Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu.

 

   1. W przedszkolu organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc udzielana jest wychowankom, rodzicom i nauczycielom.

   2. Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu są bezpłatne, a udział dziecka w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji dobrowolny.

   3. Pomoc psychologiczno–pedagogiczna polega na:

    1. rozpoznawaniu i zaspakajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka;

    2. rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych wychowanka;

    3. rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie dziecka w przedszkolu;

    4. stwarzaniu warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa dziecka w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym;

    5. rozpoznawaniu przyczyn trudności w nabywaniu umiejętności i wiadomości przez dziecko;

    6. wspieraniu dziecka z wybitnymi uzdolnieniami;

    7. opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub emcjonalno-społecznych dla dzieci niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym;

    8. prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków i rodziców;

    9. podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;

    10. wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;

    11. udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;

    12. wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

    13. umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;

    14. podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

   4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną świadczona jest wychowankom, gdy jej potrzeba zorganizowania wynika w szczególności z:

    1. niepełnosprawności dziecka;

    2. niedostosowania społecznego;

    3. zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

    4. z zaburzeń zachowania i emocji;

    5. szczególnych uzdolnień;

    6. specyficznych trudności w uczeniu się;

    7. z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;

    8. choroby przewlekłej;

    9. sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

    10. niepowodzeń edukacyjnych;

    11. zaniedbań środowiskowych;

    12. trudności adaptacyjnych.

   5. O udzielanie pomocy psychologiczno–pedagogicznej mogą wnioskować:

    1. rodzice dziecka/prawni opiekunowie;

    2. dyrektor przedszkola;

    3. nauczyciele prowadzący zajęcia z wychowankiem oraz zatrudnieni w szkole specjaliści;

    4. pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania lub higienistka przedszkolna;

    5. poradnia psychologiczno-pedagogiczna;

    6. asystent edukacji romskiej;

    7. pomoc nauczyciela i asystent nauczyciela;

    8. pracownik socjalny;

    9. asystent rodziny;

    10. kurator sądowy;

    11. organizacje pozarządowe lub instytucje działające na rzecz rodziny i dzieci.

   6. Wnioski ustne o organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej przedkłada się wychowawcy grupy. W przypadku wniosków z instytucji zewnętrznych rozpatruje się wnioski złożone w formie pisemnej lub drogą elektroniczną w sekretariacie przedszkola.

   7. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają:

    1. nauczyciele w bieżącej pracy z dzieckiem na zajęciach;

    2. specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w szczególności:

     1. psycholog,

     2. logopeda,

     3. terapeuta pedagogiczny;

     4. terapeuta metodą SI.

    3. pracownicy przedszkola poprzez zintegrowane oddziaływanie na wychowanka.

 

 

 

Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu.

 

W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dziecka jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów w formie:

 

    1. <