Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Kalendarium

Środa, 2020-01-22

Imieniny: Dominiki, Mateusza

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 372895
 • Do końca roku: 344 dni
 • Do wakacji: 156 dni


PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM MAJĄCYM TRUDNOSCI WYCHOWAWCZE I PRZEJAWIAJĄCYM AGRESJĘ

  PROCEDURA   POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM SPRAWIAJĄCYM TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE I PRZEJAWIAJĄCYM AGRESJĘ

 

Cele procedury: 

 • osiągnięcie celów wychowania przedszkolnego określonych w podstawie programowej, 
 • eliminowanie agresji, jako zagrożenia dla bezpieczeństwa wychowanków korzystających ze   świadczeń przedszkola, 
 • usprawnienie i zwiększenie skuteczności oddziaływań wychowawczych wobec dzieci wykazujących objawy zagrożenia niedostosowaniem społecznym, 
 • uświadomienie rodzicom dziecka ich roli w procesie wychowawczym i wypracowanie metod współpracy pomiędzy przedszkolem a rodzicami w pokonywaniu trudności wychowawczych, 
 • zapobieganie zachowaniom niepożądanym wychowanków, w szczególności o charakterze powtarzalnym, 
 • wskazanie działań zapobiegawczych (profilaktycznych) oraz naprawczych (korekcyjnych) w stosunku do zachowań dzieci sprawiających trudności wychowawcze. 
 • Osiągniecie celów wynikających z realizacji programów zajęć pozalekcyjnych
 •  
 1. 1.                  Reguły postępowania doraźnego wobec przejawów agresji

1.1 Zarówno każdy nauczyciel, jak i inny pracownik przedszkola zobowiązany jest do przeciwstawiania się przejawom agresji ze strony wychowanków. 

1.2 Podejmując interwencję wobec agresywnego dziecka, należy dążyć do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim wychowankom, a także sobie. 

1.3 Reakcja wobec przejawów agresji powinna być adekwatna do skali zagrożenia spowodowanego agresją, jak również do okoliczności zdarzenia, wieku i stopnia rozwoju sprawcy. 

1.4 Podejmując interwencję wobec agresywnego dziecka, należy powstrzymać się od przejawiania w stosunku do niego agresji fizycznej i słownej (nie należy: obrażać dziecka, zawstydzać go ani oceniać; ocenie podlega zachowanie, a nie osoba). Reakcja powinna być stanowcza, a przekaz słowny prosty i jasny. 

1.5 Użycie siły fizycznej, jako środka przymusu jest ostatecznością w przypadku konieczności powstrzymania dziecka przed zadaniem ciosu innej osobie, w celu rozdzielenia bijących się dzieci czy pozbawienia dziecka niebezpiecznego przedmiotu, jeśli odmawia ono jego dobrowolnego oddania. 

1.6 Działaniom skierowanym na usunięcie bezpośredniego zagrożenia powinna towarzyszyć próba wyciszenia dziecka poprzez rozmowę, odwrócenie jego uwagi, odpoczynek, podjęte działania np.: plastyczne itp.

1.7 Wychowankowie, przeciwko którym skierowana była agresja, powinni zostać otoczeni opieką, a w razie doznania przez nich krzywdy powinna im zostać udzielona pomoc. 

1.8 Osoba podejmująca interwencję, niebędąca wychowawcą grupy, do której uczęszcza agresywny

wychowanek, informuje o zdarzeniu wychowawcę. 

1.9 Wychowawca przeprowadza rozmowę z dzieckiem agresywnym w celu wyjaśnienia powodów niewłaściwego zachowania. 

1.10 Fakt agresywnego zachowania dziecka powinien być zgłoszony bezpośrednio rodzicowi odbierającemu w danym dniu dziecko z przedszkola i odnotowany w arkuszu rozmów indywidualnych. Osiągnięcia celów wynikających z realizacji programów zajęć pozalekcyjnych, których integralnym elementów są strategie profilaktyczne.

1.11 Fakt agresywnego działania dziecka wymagający konieczności profesjonalnego działania (zabezpieczenia śladów zdarzenia) wymaga niezwłocznego wezwania policji                  - pogotowia i innych.

 

 1. 2.                  Reguły postępowania systemowego wobec dziecka sprawiającego trudności wychowawcze i przejawiającego agresję

2.1 Wychowawca grupy w ramach działań profilaktycznych omawia z rodzicami wszystkich dzieci wzajemne relacje między przedszkolem a środowiskiem rodzinnym dziecka, obowiązki w zakresie współdziałania w procesie wychowawczym oraz zakres odpowiedzialności za zachowanie dziecka. 

2.2 Nauczyciel podejmuje działania wychowawcze zmierzające do eliminacji trudności i rozwiązywania problemów dziecka. 

2.3 W przypadku powtarzających się przejawów agresji i innych zachowań powodujących trudności wychowawcze nauczyciel przeprowadza z rodzicami dziecka rozmowę, w której omawia problem. Informuje ich o dotychczas podjętych działaniach ukierunkowanych na korekcję niepożądanych zachowań dziecka oraz o zaplanowanych działaniach wychowawczych. Zobowiązuje rodziców do współpracy w realizacji przedstawionych czynności i wskazuje zadania możliwe do podjęcia w środowisku rodzinnym dziecka. Działania te nauczyciel dokumentuje wpisem w arkuszu rozmów indywidualnych. 

2.4 Nauczyciele zobowiązani są do wspomagania rodziców w pracy wychowawczej z dzieckiem, m. in. poprzez doradztwo w zakresie dobrych praktyk wychowawczych, wskazanie odpowiedniej literatury, proponowanie odpowiednich zabaw i ćwiczeń do realizacji w środowisku rodzinnym, przekazanie informacji o instytucjach wspomagających rodzinę. 

2.5 Wychowawca dziecka sprawiającego trudności wychowawcze podejmuje działania w celu organizacji dla niego oraz ewentualnie także dla jego rodziców form pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami np.: terapię prowadzoną przez nauczyciela, psychologa, poradnię, inne instytucje.

2.6 W przypadku nieskuteczności działań podejmowanych przez wychowawcę nauczyciel przedstawia problem „trudnego dziecka” na radzie pedagogicznej. 

2.7 W razie niemożliwości przezwyciężenia trudności wychowawczych, wynikającej z braku współpracy ze strony rodziców dziecka lub z innych zaniedbań obowiązków rodzicielskich, Rada

Pedagogiczna rozważa skreślenie dziecka z listy (oprócz dziecka 6 - letniego).